En aquest apartat del blog us deixem una petita selecció de llibres disponibles a la Xarxa de Biblioteques de Barcelona relacionats amb cadascun dels 17 objectius de desenvolupament sostenible.

Objectiu 1. Fi de la probresa

Aquest ODS ens commina a erradicar la pobresa extrema i reduir la proporció de persones de totes les edats que viuen en la pobresa garantint un accés universal a recursos i a serveis bàsics com l’habitatge, l’energia, l’assistència sanitària o les tecnologies, així com també fomentar la resiliència de les persones pobres i vulnerables davant les situacions de crisi o desastres.

Consulta la bibliografia.

Objectiu 2. Fam zero

Aquest ODS demana erradicar la desnutrició i combatre la mala alimentació, origen de malalties. També s’ha d’assegurar la sostenibilitat dels sistemes de producció d’aliments, aplicar pràctiques agrícoles sostenibles, adoptar mesures perquè els mercats de productes bàsics alimentaris i els seus derivats funcionin correctament, i fomentar nous models agroalimentaris sostenibles, sans i justos arreu del món.

Consulta la bibliografia.

Objectiu 3. Salut i benestar

Aquest ODS ens commina a prevenir i combatre les malalties transmissibles, noves i emergents, i totes les que, sense ser transmissibles, causen la major part de la mortalitat prematura. Cal enfortir, també, les mesures per al control del tabac, així com intensificar la prevenció i el tractament de l’abús de substàncies addictives. Per altra banda, treballar per disminuir les morts i malalties causades per productes químics i per la pol·lució, així com els accidents de trànsit.

Consulta la bibliografia.

Objectiu 4. Educació de qualitat

Aquest ODS demana garantir l’accés a serveis d’atenció i desenvolupament en la primera infància i a un ensenyament preescolar de qualitat. També s’ha de potenciar que tothom acabi l’ensenyament primari i secundari, que haurà de ser gratuït, equitatiu i de qualitat, i accedir a una formació tècnica, professional i superior de qualitat.

Així mateix, cal que tot l’alumnat adquireixi els coneixements necessaris per promoure el desenvolupament sostenible.

Consulta la bibliografia.

Objectiu 5. Igualtat de gènere

Es tracta d’erradicar la violència i la discriminació contra les dones, així com d’assegurar que tenen les mateixes oportunitats que els homes en tots els àmbits de la vida. Això vol dir acabar amb totes les formes de violència contra les dones, inclosa l’explotació sexual.

Aquest ODS també ens impulsa a treballar per a la igualtat de dones i homes en l’àmbit laboral i a combatre la discriminació salarial. També vetllar per la participació plena i efectiva de les dones.

Consulta la bibliografia.

Objectiu 6. Aigua i sanejament

Aquest ODS demana l’accés a l’aigua potable, així com el sanejament i la gestió d’ecosistemes d’aigua dolça, essencials per a la salut humana, la sostenibilitat ambiental i la prosperitat econòmica. Promou l’accés universal, equitatiu i a un preu assequible a l’aigua potable i als serveis de sanejament i higiene adequats. D’altra banda, es tracta de millorar la qualitat de l’aigua i augmentar-ne substancialment el reciclatge i la reutilització en condicions de seguretat.

Consulta la bibliografia.

Objectiu 7. Energia neta i assequible

Aquest objectiu aborda aspectes relacionats amb garantir l’accés universal a serveis d’energia nets, assequibles, fiables i moderns. D’altra banda, i considerant l’actual context de canvi climàtic, aquests aspectes han de sumar-se, necessàriament, a l’augment de la proporció d’energies renovables, l’eficiència energètica, la investigació i la promoció de la inversió en infraestructures energètiques i tecnologies netes.

Consulta la bibliografia.

Objectiu 8. Treball digne i creixement econòmic

Aquest objectiu aborda aspectes relacionats amb garantir l’accés universal a Aquest objectiu ens commina a promoure les activitats productives, el turisme sostenible, l’ocupació digna, la creativitat i la innovació, l’emprenedoria i les microempreses i pimes. També requereix avançar cap a una economia més desmaterialitzada i circular, i assumir determinats compromisos socials, amb l’ocupació de qualitat, amb la seguretat en la feina i amb la inserció laboral, pensant sobretot en les persones joves.

Consulta la bibliografia.

Objectiu 9. Indústria, innovació i infraestructures

Aquest ODS té per objecte desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de qualitat. Demana que siguin sostenibles, que els seus beneficis econòmics i socials siguin clars i que el seu accés sigui assequible i equitatiu.

L’ODS 9 també es refereix a promoure una industrialització inclusiva i sostenible mitjançant tecnologies i processos nets, i que aquesta indústria contribueixi a augmentar substancialment l’ocupació i el PIB.

Consulta la bibliografia.

Objectiu 10. Reducció de les desigualtats

La reducció de les desigualtats exigeix un canvi transformador. Cal redoblar els esforços per erradicar la pobresa extrema i la fam, i invertir més en salut, educació, protecció social i ocupació decent, especialment a favor de col·lectius vulnerables.

Aquest objectiu aborda la inclusió social, econòmica i política de totes les persones forjant vincles i trencant barreres d’edat, gènere, classe, capacitats, llengua, origen o orientació sexual.

Consulta la bibliografia.

Objectiu 11. Ciutats i comunitats sostenibles

Les ciutats han d’esdevenir capdavanteres en la generació de sistemes humans perdurables i de qualitat i han de garantir la seguretat i els mínims d’una vida digna per a tota la ciutadania: un habitatge en condicions assequibles, els serveis bàsics, l’educació i la sanitat, però també la mobilitat (amb una bona planificació), espais verds de qualitat i una vida comunitària activa.

Consulta la bibliografia.

Objectiu 12. Consum i producció responsable

Es tracta de reduir el nostre impacte sobre el planeta produint i consumint només allò que necessitem.

L’ODS 12 posa el focus en la promoció de la gestió sostenible i de l’ús eficient dels recursos naturals, en la reducció de la generació de residus i del malbaratament d’aliments, i en el foment de la gestió ecològicament racional dels productes químics en les pràctiques de producció i consum.

Consulta la bibliografia.

Objectiu 13. Acció climàtica

El canvi climàtic és el repte ambiental més rellevant a què ha de fer front la humanitat al segle XXI i cap país en pot restar al marge.

L’ODS 13 ens commina a prendre mesures per combatre el canvi climàtic, centrades en la reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, d’acord amb el que es vagi establint al Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic.

Consulta la bibliografia.

Objectiu 14. Vida submarina

Els oceans, per la seva composició i característiques, garanteixen l’estabilitat climàtica i permeten que la Terra sigui un planeta habitable.

L’ODS 14 aborda els greus problemes que afecten els mars i els oceans. Es tracta de protegir i gestionar de manera sostenible els ecosistemes marins i costaners, amb la perspectiva de conservar almenys el 10 % de totes aquestes àrees.

Consulta la bibliografia.

Objectiu 15. Vida terrestre

L’ODS 15 tracta de la conservació, la restauració i l’ús sostenible d’aquests ecosistemes i els d’aigua dolça, fent especial esment de la preocupació pels sòls degradats, pels boscos i pels ecosistemes de muntanya. Aturar la destrucció dels hàbitats naturals i renaturalitzar espais de les ciutats resulta imprescindible per preservar la biodiversitat, que és l’altra gran fita d’aquest objectiu.

Consulta la bibliografia.

Objectiu 16. Pau, justícia i institucions sòlides

L’ODS 16 remarca que el benestar de les persones, la prosperitat de les societats, l’equitat de la ciutadania i el desenvolupament sostenible només es poden assolir en un marc de pau i de respecte als drets fonamentals. Una fita clau és reduir la incidència dels delictes i dels actes violents de qualsevol tipus, erradicant completament els que afectin els infants. Això passa per intensificar la lluita contra el crim.

Consulta la bibliografia.

Objectiu 17. Aliança pels objectius

Els ODS impliquen tota la humanitat, ningú en pot restar al marge. Per assolir-los cal un ferm compromís global a través de la cooperació internacional i les aliances que permetin endegar noves dinàmiques per a unes relacions justes, perdurables i equitatives. L’ODS 17 està dedicat als mitjans necessaris per assolir tots els altres objectius.

Consulta la bibliografia.