OBJECTIUS

·  Capacitar els alumnes per ser autosuficients en la consulta i recerca d’informació a la biblioteca i a Internet sobre la temàtica que tractaran al treball de recerca.

·  Aprendre a citar segons les normatives existents.

·  Assolir coneixements bàsics de maquetació i presentació de documents.

·  Adquirir eines per realitzar presentacions orals d’èxit.

PROGRAMA

·  Fonts d’informació de qualitat disponibles a la biblioteca i a Internet.

·  El plagi i la citació bibliogràfica.

·  La maquetació de documents en el context acadèmic.

·  La presentació oral: la clau de la comunicació científica.

CARACTERÍSTIQUES

L’activitat és eminentment pràctica i consta de 4 sessions cadascuna destinada a un punt del programa.

·  SESSIÓ 1: Què és el TdR? Tria de tema i plantejament d’hipòtesi i objectius

·  SESSIÓ 2: Fonts i cerques d’informació.

·  SESSIÓ 3: Plagi i citació bibliogràfica.

·  SESSIÓ 4: Maquetació.

·  SESSIÓ 5: Presentacions orals.


Cada centre podrà escollir si vol fer totes les sessions o si només en vol fer alguna de les 5.

Si els professors faciliten els temes de recerca dels alumnes al personal de la biblioteca, les visites es personalitzaran segons les temàtiques triades.